การประกวดดนตรีไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(1/1)

ป้าเอ๊ะ:

          มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และ บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โดยรับสมัครคัดเลือก ผู้เข้าประกวดประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายระดับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ , เพศ ไม่จำกัด
สถาบัน/ สังกัดหน่วยงาน สามารถส่งในนามวง , คณะของตนเอง หรือส่งในนามสถาบันหน่วยงานของตนเองได้ วงหนึ่งให้ส่งชื่อ
ได้ไม่เกิน 16 คน เป็นผู้บรรเลงและขับร้องจริง 13 คน สำรอง 3 คน เมื่อผู้สมัครส่งชื่อสังกัดวงใดแล้วต้องสังกัดวงเดียวเท่านั้น
และสามารถสับเปลี่ยนหน้าที่สำหรับบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้ภายในวงเดียวกัน การบรรเลงควรจะเป็นแบบฉบับปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสาย อันพึงปฏิบัติตามกรอบประเพณีของดุริยางคศิลป์ไทย

          ในรอบคัดเลือกนี้ ให้ทุกวงบรรเลงเพลงนกเขาขะแมร์ เถา โดยให้บรรเลงและขับร้องบันทึกภาพและเสียงลง DVD หรือ
VCD ส่งไปยังบ้านศรีผ่อง ที่อยู่ 45/117 หมู่ 5 ถ.เทอดพระเกียรติ ซ.เทอดพระเกียรติ 1 ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
อย่างช้าภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ผู้สมัครจากต่างจังหวัดจะต้องส่งไปรษณีย์ด่วน ระบบ EMS เท่านั้น โดยจะถือตามวัน
และเวลาที่ประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

          คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไปไว้จำนวนหนึ่งและจะแจ้งให้วงที่ผ่านการ
คัดเลือกทราบภายในวันที่ 8 กันยายน 2552 รอบคัดเลือก รีบส่ง CD หรือDVD อย่างช้าภายใน 22 สิงหาคม 2552
ประกาศผล 8 กันยายน 2552 รอบชิงชนะเลิศ  8 ตุลาคม 2552

          ท่านผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการตัดสิน และข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่เวปไซต์ของมูลนิธิราชสกุล
อาภากร ตามลิ้งก์นี้ http://www.abhakara.org/images/stories/tcmcontest3/apply-tcm3.pdf หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ http://www.abhakara.org

ข้อมูลอ้างอิงจากเวปไซต์ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ www.abhakara.org

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ